Ostateczne oceny wniosków o przedłużone finansowe wsparcie pomostowe

Są już dostępne ostateczne oceny wniosków o przedłużone finansowe wsparcie pomostowe. Poniżej zamieszczamy ostateczne listy osób zakwalifikowanych do otrzymania przedłużonego finansowego wsparcie pomostowego oraz ostateczne listy rezerwowe. Informujemy jednocześnie, że wystąpiliśmy do WUP w Łodzi o zwiększenie puli środków wypłacanych w ramach wsparcia pomostowego przedłużonego. Jeśli nasza prośba zostanie zaakceptowana, kolejnym osobom z listy rezerwowej będziemy proponowali podpisanie umowy. ostateczne wyniki wsparcie pomostowe przedłużoneCały wpis »

ROZLICZENIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO

Szanowni Państwo, Informujemy, że zgodnie z zapisami dokumentu „Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL” rozliczenie wsparcia podstawowego pomostowego następuje poprzez: złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z  zestawieniem oraz Umową o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożenie szczegółowego zestawienia towarów i/lub usług zakupionych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego, złożenie aktualnego CEIDG. Rozliczenie,Cały wpis »

Oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego

Informujemy, że KOW dokonał oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego. W załączonej tabeli podane są wyniki tych ocen oraz wysokość przyznanego wsparcia. W wyniku odwołania od oceny KOW mogą zostać przyznane dodatkowe wsparcia. Prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku mogą składać osoby, którym wsparcie nie zostało przyznane. Przyjmowane one będą w biurze Projektu w dniach 27.11. – 5.12 w godz. 10.00-14.00.   wstępne wyniki wsparcieCały wpis »

Wnioski o przyjmowanie wsparcia pomostowego

Informujemy, że w dniach 12 i 13 listopada 2014 roku w godzinach 9.30-13.30, od uczestników projektu „Inkubator przedsiębiorczości młodych” przyjmowane będą wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego. Zgodnie z  Regulaminem realizacji projektu, wnioski należy składać nie później niż w 5-tym miesiącu prowadzenia działalności. Do Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone m.in. następujące dokumenty: 1) dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa np.:Cały wpis »

ROZLICZENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, że zgodnie z zapisami dokumentu „Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL” rozliczenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej następuje poprzez: – złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo – finansowym; – szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrówCały wpis »

Wzór oświadczenia sprzedającego przy zakupie z dotacji sprzętu używanego

Przypominamy, że przy zakupie z dotacji na dofinansowanie działalności gospodarczej sprzętu używanego (maszyny, urządzenia, samochód, itp.) wymagane jest oświadczenie sprzedającego.Oświadczenie do pobrania w plikach do pobrania.

Informacje o refundacji szkoleń

Przypominamy, iż zgodnie Regulaminem projektu, mogą się Państwo starać o refundację poniesionych kosztów na szkolenia i porady związane z prowadzoną działalnością. Aby podpisać umowę o przyznanie powyższego wsparcia niezbędne jest przedłożenie w biurze projektu Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego lub wsparcia pomostowego szkoleniowego i  uzyskanie jego pozytywnej oceny (przed skorzystaniem ze szkolenia/porady). W przypadku wsparcia pomostowego doradczego niezbędne jest równieżsporządzenie raportu z wdrożenia wsparcia (po uzyskaniu porady).WzoryCały wpis »

Dla zainteresowanych zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego

Uwaga!Beneficjenci, które są zainteresowane zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego lub zestawienia wydatków finansowanych ze wsparcia pomostowego powinny złożyć w biurze projektu (osobiście lub wysłać pocztą) podanie o zgodę na zmiany wraz z uzasadnieniem, do którego należy dołączyć:1. zestawienie zmian według załączonego wzoru (w plikach do pobrania)2. nowy harmonogram lub zestawienie wydatkówW okresie wakacyjnym dyżury biuro będzie dyżurowało w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-12.00  

Odbiór umów o jednorazowe wsparcie finansowe

Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o odbieranie umów o jednorazowe wsparcie finansowe oraz podstawowe wsparcie pomostowe w następujących dniach czerwca: 17.06.14 r. w godz.: 10:00-14:00, 18.06.14 r. w godz.: 10:00-14:00, 24.06.14 r. w godz.: 10:00-14:00, 25.06.14 r. w godz.: 10:00-14:00, 26.06.14 r. w godz.: 10:00-14:00. Proponujemy Państwu, żeby podczas odbierania umów, składać zaświadczenia z ZUSu. Dodatkowo informujemy, że biuro projektu będzie zamknięte w dniach 27.06.-18.07.2014r. z powodu urlopów. W tym czasie jednak, będą wyznaczoneCały wpis »

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej

Informujemy, że są już ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o wsparcie finansowe, dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków. Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz listy rezerwowe Zgodnie z § 6 pkt. 18 zostaną Państwu rozesłane drogą mailową karty oceny merytorycznej złożonego przez Państwa wniosku (dotyczy to osób, które składały odwołania). Z uwagi na późniejszy niż planowano termin publikacji ostatecznych wynikówCały wpis »