Oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego

Informujemy, że KOW dokonał oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego. W załączonej tabeli podane są wyniki tych ocen oraz wysokość przyznanego wsparcia. W wyniku odwołania od oceny KOW mogą zostać przyznane dodatkowe wsparcia. Prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku mogą składać osoby, którym wsparcie nie zostało przyznane. Przyjmowane one będą w biurze Projektu w dniach 27.11. – 5.12 w godz. 10.00-14.00.   wstępne wyniki wsparcieCały wpis »

Wnioski o przyjmowanie wsparcia pomostowego

Informujemy, że w dniach 12 i 13 listopada 2014 roku w godzinach 9.30-13.30, od uczestników projektu „Inkubator przedsiębiorczości młodych” przyjmowane będą wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego. Zgodnie z  Regulaminem realizacji projektu, wnioski należy składać nie później niż w 5-tym miesiącu prowadzenia działalności. Do Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone m.in. następujące dokumenty: 1) dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa np.:Cały wpis »

ROZLICZENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, że zgodnie z zapisami dokumentu „Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL” rozliczenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej następuje poprzez: – złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo – finansowym; – szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrówCały wpis »

Wzór oświadczenia sprzedającego przy zakupie z dotacji sprzętu używanego

Przypominamy, że przy zakupie z dotacji na dofinansowanie działalności gospodarczej sprzętu używanego (maszyny, urządzenia, samochód, itp.) wymagane jest oświadczenie sprzedającego.Oświadczenie do pobrania w plikach do pobrania.

Informacje o refundacji szkoleń

Przypominamy, iż zgodnie Regulaminem projektu, mogą się Państwo starać o refundację poniesionych kosztów na szkolenia i porady związane z prowadzoną działalnością. Aby podpisać umowę o przyznanie powyższego wsparcia niezbędne jest przedłożenie w biurze projektu Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego lub wsparcia pomostowego szkoleniowego i  uzyskanie jego pozytywnej oceny (przed skorzystaniem ze szkolenia/porady). W przypadku wsparcia pomostowego doradczego niezbędne jest równieżsporządzenie raportu z wdrożenia wsparcia (po uzyskaniu porady).WzoryCały wpis »

Dla zainteresowanych zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego

Uwaga!Beneficjenci, które są zainteresowane zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego lub zestawienia wydatków finansowanych ze wsparcia pomostowego powinny złożyć w biurze projektu (osobiście lub wysłać pocztą) podanie o zgodę na zmiany wraz z uzasadnieniem, do którego należy dołączyć:1. zestawienie zmian według załączonego wzoru (w plikach do pobrania)2. nowy harmonogram lub zestawienie wydatkówW okresie wakacyjnym dyżury biuro będzie dyżurowało w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-12.00  

Odbiór umów o jednorazowe wsparcie finansowe

Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o odbieranie umów o jednorazowe wsparcie finansowe oraz podstawowe wsparcie pomostowe w następujących dniach czerwca: 17.06.14 r. w godz.: 10:00-14:00, 18.06.14 r. w godz.: 10:00-14:00, 24.06.14 r. w godz.: 10:00-14:00, 25.06.14 r. w godz.: 10:00-14:00, 26.06.14 r. w godz.: 10:00-14:00. Proponujemy Państwu, żeby podczas odbierania umów, składać zaświadczenia z ZUSu. Dodatkowo informujemy, że biuro projektu będzie zamknięte w dniach 27.06.-18.07.2014r. z powodu urlopów.Cały wpis »

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej

Informujemy, że są już ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o wsparcie finansowe, dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków. Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz listy rezerwowe Zgodnie z § 6 pkt. 18 zostaną Państwu rozesłane drogą mailową karty oceny merytorycznej złożonego przez Państwa wniosku (dotyczy to osób, które składały odwołania). Z uwagi na późniejszy niż planowano termin publikacji ostatecznych wynikówCały wpis »

Planowany termin podpisywania umów i wnoszenia zabezpieczeń

Planowany termin podpisywania umów i wnoszenia zabezpieczeń to: 8-13 czerwca 2014r. 1.Zabezpieczenie jest w postaci dwóch weksli in blanco wraz z deklaracjami (jeden weksel do dotacji na rozpoczęcie działalności, drugi weksel do wsparcia pomostowego). Wniesienie zabezpieczenia jest warunkiem wypłaty środków. 2. Jeżeli Beneficjent jest zamężny/żonaty i nie ma rozdzielności majątkowej – do biura projektu musi się zgłosić OSOBIŚCIE również jego współmałżonek w celu wyrażeniaCały wpis »

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego

W pliku poniżej znajdują się wstępne listy rankingowe osób, które zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz listy rezerwowe. Osoby, które znajdują się na listach rezerwowych mogą złożyć odwołanie w ciągu 7 dni roboczych w biurze projektu. Karty oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego zostaną wysłane drogą mailową do Uczestników Projektu. WYNIKI